lørdag, oktober 1, 2022

Legekontoret på Meløy opprettholdes

Kilde: www.meloy.kommune.no

Fra kommunestyremøte 22. mai 2014:

Sak 34/14: Legetjenesten 2014 – organisering av legetjenesten

I forbindelse med den økonomiske omstillingen i 2013 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å se på organiseringen av legekontorene i kommunen. Saken legges nå fram for behandling i kommunestyret.

Vedtak:

  1. De to legekontorene i søndre Meløy; Halsa legekontor og Engavågen legekontor, slås sammen til ett kontor, og lokaliseres til Engavågen. Kontoret skal ha 2 legeårsverk, samt 2,5 årsverk helsesekretærer. Det søkes om å få turnuskandidat til kontoret.
  2. De to legekontorene i nordre Meløy; Glomfjord og Ørnes, beholdes. Til sammen 5,4 årsverk lege + turnus, samt 7 årsverk helsesekretærer tilknyttes disse kontorene.
  3. Utekontoret på Bolga legges ned. Alle beboerne på Bolga og Støtt skal sikres et fullgodt legetilbud i form av fortrinnsrett til legetimer tilpasset rutegående kommunikasjoner.
  4. Legetjenesten tillegges 50 % ressurs som system- og opplæringsansvarlig på IKT-systemer.
  5. På grunn av manglende drosje og dårlige kommunikasjoner for å komme til legekontoret på Engavågen, opprettholdes legekontoret på Meløy med legedag hver 3. uke. Dette som en prøveordning fram til 01.10.2015. I forkant gjøres det en vurdering av kvalitet, transportmuligheter, økonomi og bruk av legekontoret.